استاد گرامی جناب آقای دکتر فخرالدین محمدرضایی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
– دکتـــرای حسابــــداری

– مولف کتاب های دانشگاهی

– پژوهشگر و محقق بین المللی

– چاپ مقالات در ژورنال های ISI

– داور مقالات در مجلات معتبر علمی

– عضو هیئت مدیره در شرکت ها معتبر

– بیش از 15 سال سابقه حسابرسی و مدیریت مالی